Programová koncepce festivalu Prague Pride 2023

Gigantická duhová vlajka nesená v průvodu Prague Pride
Foto: Cathy Schiflett

Hodnoty, ze kterých vycházíme

My, kdo často ve svém volném čase nebo za minimální odměnu, vytváříme festival Prague Pride, se považujeme za hybatele*ky společenské změny, jejichž práce a přesvědčení vycházejí z hodnot svobody, rovnosti a lidské důstojnosti. K naší práci přistupujeme se samozřejmým respektem k lidským právům, vytváříme inkluzivní prostředí a usilujeme o podporu rozmanitosti ve společnosti.

Reflektujeme existenci patriarchálního řádu, klimatického ohrožení světa i existenci systému společenských identit, které se paralelně překrývají a tím pádem generují znevýhodnění jednotlivců na více úrovních. Proti těmto jevům chceme ve veřejném prostoru bojovat péčí, vnímavostí a nízkoprahovostí. K našim hodnotám patří feminismus, inkluze, udržitelnost a bezbariérovost.

Vážíme si spolupráce a vnímáme to, že festival Prague Pride děláme jako jeden tým. Sami*y k sobě a k naší společné práci přistupujeme angažovaně, zodpovědně, s respektem, pokorou a důrazem na sdílení a sebepoznání. Vůči našim partnerům vystupujeme otevřeně a transparentně. Jsme profesionální a dbáme na kvalitu naší práce.

Jsme queer a chceme měnit svět.

Prague Pride 2023

TRADICE

“Podle studie doktora Flegra je v České republice více LGBT+ lidí než Moraváků. A teď – co je tradiční?”

Proč právě tohle téma?

Ať už vycházíme z představy, že život plyne lineárně, nebo se odehrává cyklicky, nemůžeme popřít skutečnost, že během něj dochází ke změnám. Proměnlivost života, která vyvolává nejistotu a nutnost adaptovat se v proudu času, lidská společenství redukují za pomoci tradic a rituálů. Tradice a rituály podporují autopoiesii, zpřítomňují významné hodnoty, přemosťují čas a propojují lidstvo napříč generacemi.

Navzdory často rezonující představě, že tradiční zvyklosti jsou striktně dané a neměnné, ukazuje naše historie pravý opak. Tradice se spolu setkávají, splývají a vznikají nové. V každé společnosti a komunitě tak tradice mohou být spojující kulturním prvkem, politickým symbolem, nástrojem k otevírání témat, ale také nástrojem sociální oprese. Nástrojem sociální oprese se stávají ve chvíli, kdy vzhledem k jejich transgenerační podstatě podlehneme představě, že jsou neměnné.

Pokud podlehneme této představě, stávají se pak autoritou a tím pádem i nástrojem moci. Tato moc se kumuluje v dominantních společenských diskurzech a utlačuje osobní narativy. Z tradic se tím stává stereotyp a tím pádem i forma útlaku.

Tradicím se nelze vyhnout. Setkáváme se s nimi od narození až do smrti; některé dědíme, jiné odmítáme a další sami*y vytváříme. Některých tradic si třeba ani nevšimneme a přesto nás provázejí celý život. Jaké tradice si chceme nechat a jaké chceme bořit? A co znamenají tradice pro queer svět?

Co chceme akcentovat?

Život LGBT+ lidí vzniká v historii, kontextu a tradici. Patříme sem. Jsme tradiční.

Tradice jsou lidmi vytvořené instituce, které vznikly za účelem zajištění funkčnosti určitých jevů v lidském životě. Bereme je jako přirozené, ale přirozenými se nám jeví díky tomu, že jsou transgenerační. Tradice vznikají – někdo je vymýšlí za nějakými účely. Proto je třeba tradice reflektovat a zjistit, jestli stále slouží svému účelu, nebo zda jde o relikt doby.

Tradice formují náš vztah k nám samotným. Jaké vztahy máme navazovat, jakou roli ve společnosti máme zaujímat, jak mají vypadat naše těla? Tyto otázky se vztahují k tradici. Společnost prostřednictvím diskurzu a stereotypů tlačí na to, jak mají těla vypadat ve vztahu ke konvencím, ve vztahu k tradicím. Jak vypadá správný queer člověk, trans člověk, nebinární člověk?

Pride je tradice. Reprezentovaný duhovými vlajkami, masou lidí v ulicích, stylem oblečení či neoblečení. Pride je reprezentovaný určitými symboly, jazykem a vizualitou. Je takto vyjádřené pojetí pride stále aktuální? Nebo i zde jsou zakonzervované relikty doby a je potřeba podívat se na tuto tradici nově?

Tradice jsou o budoucnosti, o tom, co nás čeká, na co navazujeme a co budeme dělat. Tradice jsou osobní. Vytváříme si vlastní tradice, individuální tradice, rodinné tradice, tradice s přáteli. Můžeme si vytvořit tradice vlastní. I ty si můžeš vytvořit vlastní tradici.

Budoucnost je totiž queer joy.

Otázky, které si během festivalu chceme klást

Co jsou to tradice a co je tradiční?
Co znamená tradice pro queer lidi?
Jaké tradice si chceme nechat a jaké chceme bořit? Jaké chceme (vy)tvořit?

Oblasti, které chceme rozvíjet v programu

Chceme propojit generace a společně zkoumat, co je pro kterou z nich tradiční.
Chceme reflektovat historickou zkušenost queer lidí.
Chceme hledat queer tradice a queer zkušenost v tradicích.
Jak jsou tradičně zobrazována queer těla?
Jaké rituály se váží ke queer tradicím? Jaké rituály se váží k životu queer lidí?